18/06/2024
34.7 C
Serres

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ – ΜΕΑ στις Σέρρες!

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) ενημερώνει πώς άνοιξε η πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ για την “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”:

• Γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια,

• Αναδόχους γονείς,

• Επιτρόπους ή συμπαραστάτες,


• Νόμιμους εκπροσώπους παιδιών σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο πλαίσιο της δράσης:

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023 – 2024, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 11/07/2023 στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr) στο link «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»,

ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης άμεσα, προκειμένου να τους βοηθήσουμε στην σωστή υποβολή της ηλεκτρονική τους αίτησης, ώστε να ενταχθούν τα παιδιά τους ως ωφελούμενα στις δομές «Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν.


Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet του αιτούντος.

Για όσους είναι έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης είναι απαραίτητοι και οι κωδικοί taxisnet του ετέρου μέλους, προκειμένου να υπάρξει συναίνεσή του.

Πέρα από τους κωδικούς taxisnet των δύο μελών θα πρέπει να έχουν μαζί τους ή να γνωρίζουν το Α.Μ.Κ.Α και το Α.Φ.Μ. το δικό τους και των συζύγων.


Από φέτος η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται βάσει του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ. του αιτούντος ως εξής:

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνίες


Υποβολή Αιτήσεων – 20/6 – 11/7/2023
ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2 – 20 – 22/6/2023
ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5 – 23 – 25/6/2023

ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9 – 26 – 29/6/2023
Όλοι οι ΑΦΜ- 30/6 – 11/7/2023

Για όλους τους αιτούντες απαιτείται:


• Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2022. (Η μη εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης ΣΥΝΙΣΤΑ λόγο απόρριψης της αίτησης).


• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο τρέχοντος έτους.
• Πιστοποιητικό/ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί).
• ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Έγγραφα πιστοποίησης, που απαιτούνται να υποβληθούν/ επισυναφθούν ανα κατηγορία αιτούντα:


Α. Μονογονειϊκή οικογένεια: Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης:
• Χήρος/Χήρα: Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου συζύγου.
• Διαζευγμένος/η: Διαζευκτήριο ή Δικαστική Απόφαση ή Συμβολαιογραφική Πράξη, ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ ΚΑΙ Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο Πράξης Συνεπιμέλειας.

• Σε διάσταση: Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ. ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet ΚΑΙ Αντίγραφο δικαστικής επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο Πράξης Συνεπιμέλειας.
• Σύμφωνο Συμβίωσης: Αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης ή Αντίγραφο προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet.


• Ανάδοχοι γονείς: Αντίγραφο Πράξης Σύστασης Αναδοχής ή Πιστοποιητικό εγγραφής της αναδοχής στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων από το ΕΚΚΑ.
• Επιμέλεια ή Συνεπιμέλεια: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας/επιτροπείας του παιδιού.


• Δικαστική Συμπαράσταση: Για όλα τα ΑμεΑ άνω των 19 ετών: Απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη ΚΑΙ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τρέχοντος έτους, όπου συμπεριλαμβάνεται το ΑμεΑ.

Β. Αλλοδαποί πολίτες ΕΕ ή τρίτων χωρών: ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, που να έχει εκδοθεί μετά την 1η/6/2022 και να περιλαμβάνει το παιδί ή τα παιδιά ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο.


• Πολίτες εκτός ΕΕ: και Αντίγραφο Άδειας Διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης.
• Πολίτης με άσυλο: και Αντίγραφο Κάρτας Ασύλου.

Γ. Πιστοποίηση Αναπηρίας: Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από το Κ.Ε.Π.Α. με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας ή αντίγραφο της αίτησης προς το Κ.Ε.Π.Α. για νέα γνωμάτευση, που να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή Αντίγραφο Απόφασης Χορήγησης Σύνταξης


• Για παιδί με 35% και άνω αναπηρία για ένταξη σε δομή ΜΗ ατόμων με αναπηρία: Εκτός των παραπάνω ΚΑΙ Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου του Φορέα περί αποδοχής του παιδιού στη δομή ΚΑΙ Γνωμάτευση ιατρού (κατάλληλης ειδικότητας), ότι το παιδί έχει τη δυνατότητα ένταξης σε δομή μη ατόμων με αναπηρία και ότι είναι ωφέλιμο για το ίδιο.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης και δεν δύναται να υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις και υποβολή αιτήσεων:


• Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλ: 2321111354
• Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ: 2321111356
• Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199
• Κ.Δ.Α.Π Προβατά Σερρών: Προβατάς Σερρών, τηλ: 23210 88535.
• Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ: Τέρμα Ομονοίας, Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, τηλ. 23210 50125
• ΚΔΑΠ – 19ο Δ.Σ.: Μ. Αλεξάνδρου 9, τηλ: 6930079508
• Κ.Ε.ΔΗ.Σ, Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ: 23210 68900, 23210 68910

Σέρρες – Έτσι κερδίζουν έδρα στην Β’ κατανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ!

Στην τελική ευθεία για τις κάλπες της ερχόμενης Κυριακής 25 Ιουνίου!

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις