Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63

H εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ» ως δικαιούχος του ιστοτόπου «neaserres.gr», δηλώνει την πλήρη συμμόρφωση της με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, η οποία αφορά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. 

Το παράνομο περιεχόμενο είναι εκείνο που παραβιάζει την εθνική, την ευρωπαϊκή ή τη διεθνή νομοθεσία και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους χρήστες, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις ή στην κοινωνία γενικότερα.

H εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ» δηλώνει ότι λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση, και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου κατά την έννοια της ως άνω οδηγίας και για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας σε όσους βλάπτονται από το παραπάνω περιεχόμενο.

H εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ» σεβόμενη τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες της έκφρασης και πληροφόρησης, οι οποίες δίνουν το δικαίωμα για την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, και σε συνδυασμό με την εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, συμμορφούμενος συνάμα και με κάθε άλλη νομοθεσία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενη η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.), προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η δημιουργία, προβολή ή αναπαραγωγή με κάθε τρόπο παράνομου περιεχομένου κατά την έννοια της ως άνω Σύστασης ή κάθε άλλη καταχρηστική συμπεριφορά, αφετέρου δε να διασφαλίσει, με κάθε τρόπο, τη διαγραφή, αφαίρεση και απομάκρυνση΄ του.

H εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ» κατά την τήρηση της Σύστασης και σεβόμενος τα δικαιώματα που παρέχει η εγχώρια νομοθεσία για την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και κάθε άλλη μορφή ελευθερίας, έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ή πιθανολογεί βάσιμα ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, να ζητά την επαλήθευση του περιεχομένου τους, να εξετάζει αναφορές ή και να διαγράφει οποιασδήποτε μορφής ηχητικό, ακουστικό, οπτικό ή κάθε άλλης μορφής περιεχόμενο, χωρίς να ενημερώνει τους δημιουργούς ή κάθε άλλο χρήστη και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άδεια προς τούτο, στο πλαίσιο των μέτρων που εκτίθενται στη Σύσταση, με σκοπό την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου.

H εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ» έχει το δικαίωμα να μεταβάλει το περιεχόμενο της παρούσης όποτε επιθυμεί, ώστε να συμμορφώνεται με την εκάστοτε νομοθετική ρύθμιση ή οποιοδήποτε ληφθέν μέτρο, στο πλαίσιο της ως άνω οδηγίας ή σχετική με το παράνομο περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της σύστασης (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής.