19/06/2024
29.1 C
Serres

Υποβολή σύστασης σχετικά με τον στόχομείωσης των εκπομπών έως το 2040 για τον καθορισμό της πορείας

Η Επιτροπή δημοσίευσε λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με πιθανούς τρόπους επίτευξης του συμφωνημένου στόχου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Με βάση την εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων,

η Επιτροπή συνιστά μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90 % έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, δρομολογώντας συζήτηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

 η επόμενη Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία θα συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, όπως απαιτείται βάσει του νομοθετήματος της ΕΕ για το κλίμα .

Η παρούσα σύσταση συνάδει με τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (ESABCC) και τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

  Η νέα ανακοίνωση καθορίζει επίσης ορισμένους πρόσφορους όρους πολιτικής που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη του στόχου του 90 %.

Lavera

Οι εν λόγω συνθήκες περιλαμβάνουν την πλήρη εφαρμογή του συμφωνηθέντος πλαισίου για το 2030, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, μεγαλύτερη εστίαση σε μια δίκαιη μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο,

ίσους όρους ανταγωνισμού με τους διεθνείς εταίρους και στρατηγικό διάλογο σχετικά με το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2030, μεταξύ άλλων με τη βιομηχανία και τον γεωργικό τομέα.

Το αποτέλεσμα της COP28 στο Ντουμπάι δείχνει ότι ο υπόλοιπος κόσμος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση.


Η ΕΕ πρωτοστατεί στη διεθνή δράση για το κλίμα και θα πρέπει να διατηρήσει την πορεία της, δημιουργώντας ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία να ευδοκιμήσει σε νέες παγκόσμιες αγορές καθαρής τεχνολογίας.

Προβλεψιμότητα και βιωσιμότητα για την οικονομία και την κοινωνία μας

Ο καθορισμός ενός κλιματικού στόχου για το 2040 θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τους επενδυτές, τους πολίτες και τις κυβερνήσεις να λάβουν αποφάσεις κατά την τρέχουσα δεκαετία, ώστε να παραμείνει η ΕΕ σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Θα στείλει σημαντικά μηνύματα σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής επένδυσης και σχεδιασμού μακροπρόθεσμα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού.


Με αυτόν τον μακρόπνοο σχεδιασμό, είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας ευημερούσας, ανταγωνιστικής και δίκαιης κοινωνίας, η απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και των ενεργειακών συστημάτων της ΕΕ,

και η διασφάλιση ότι η Ευρώπη αποτελεί πρωταρχικό προορισμό για επενδύσεις, με σταθερές και ανθεκτικές στον χρόνο θέσεις εργασίας.

Θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι μελλοντικών κρίσεων, και ιδίως θα ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων,

οι οποίες αντιπροσώπευαν πάνω από το 4 % του ΑΕΠ το 2022, καθώς αντιμετωπίσαμε τις συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το κόστος και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον άνθρωπο αυξάνονται ολοένα και περισσότερο και είναι ορατά.

Μόνο κατά την τελευταία πενταετία, η οικονομική ζημία που σχετίζεται με το κλίμα στην Ευρώπη εκτιμάται σε 170 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής διαπιστώνει ότι, ακόμη και με συντηρητικές εκτιμήσεις, η αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη ως αποτέλεσμα αδράνειας θα μπορούσε να μειώσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά περίπου 7 % έως το τέλος του αιώνα.

Καθορισμός των προϋποθέσεων για την επίτευξη του συνιστώμενου στόχου

  Η επίτευξη μείωσης των εκπομπών κατά 90 % έως το 2040 θα απαιτήσει την εκπλήρωση ορισμένων αναγκαίων πρόσφορων όρων. 

Σημείο εκκίνησης είναι η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

 Η εν εξελίξει  επικαιροποίηση των προσχεδίων των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί βασικό στοιχείο για την παρακολούθηση της προόδου, και η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία και τους κοινωνικούς εταίρους για τη διευκόλυνση της αναγκαίας δράσης.

  Η Πράσινη Συμφωνία πρέπει τώρα να καταστεί συμφωνία απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, η οποία θα βασίζεται στα υφιστάμενα βιομηχανικά πλεονεκτήματα,

όπως η αιολική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια και οι ηλεκτρολυτικές κυψέλες, και θα συνεχίσει να αυξάνει την εγχώρια παραγωγική ικανότητα σε τομείς ανάπτυξης, όπως οι συσσωρευτές,

τα ηλεκτρικά οχήματα, οι αντλίες θερμότητας, τα ηλιακά φωτοβολταϊκά, η δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CCU) ή η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS),

το βιοαέριο και το βιομεθάνιο, και η κυκλική οικονομία. Η τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών από την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η Επιτροπή θα συγκροτήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας προσέγγισης όσον αφορά την τιμολόγηση και τις αγορές ανθρακούχων εκπομπών.

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να κινητοποιήσει το σωστό μείγμα επενδύσεων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα,

ώστε η οικονομία μας να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική. Κατά τα προσεχή έτη θα χρειαστεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον τομέα της χρηματοδότησης, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

  Η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και οι κοινωνικές πολιτικές χρειάζεται να παραμείνουν στο επίκεντρο της μετάβασης.

Η δράση για το κλίμα πρέπει να αποφέρει οφέλη σε όλους στις κοινωνίες μας, και οι πολιτικές για το κλίμα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη εκείνους που είναι περισσότερο ευάλωτοι ή αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις προσαρμογής. Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα  και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης  αποτελούν παραδείγματα τέτοιων πολιτικών που θα βοηθήσουν ήδη τους πολίτες, τις περιφέρειες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους   κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας.

 Τέλος, ο ανοικτός διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.

Η Επιτροπή έχει ήδη καθιερώσει επίσημους διαλόγους με ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας και της γεωργίας, και οι επόμενοι μήνες πολιτικού διαλόγου στην Ευρώπη αποτελούν σημαντική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του κοινού στα επόμενα βήματα και τις επιλογές πολιτικής.

Ο διαρθρωμένος διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να διασφαλιστεί η συμβολή τους, εστιάζοντας στην απασχόληση, την κινητικότητα, την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις στην επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

Αυτή η συνεχής προβολή θα βοηθήσει την επόμενη Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για το πλαίσιο πολιτικής μετά το 2030, το οποίο θα επιτύχει τον στόχο για το 2040 με δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Ο ρυθμός απανθρακοποίησης θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα τεχνολογιών που παρέχουν λύσεις χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και από την αποδοτική χρήση των πόρων σε μια κυκλική οικονομία.

   Ο τομέας της ενέργειας προβλέπεται ότι θα επιτύχει πλήρη απανθρακοποίηση λίγο μετά το 2040, με βάση όλες τις ενεργειακές λύσεις μηδενικών και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας,

της ενεργειακής απόδοσης, της αποθήκευσης, της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), της δέσμευσης και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα (CCU), των απορροφήσεων άνθρακα, της γεωθερμικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Η βιομηχανική συμμαχία για τους μικρούς δομοστοιχειωτούς αντιδραστήρες , που εγκρίθηκε, είναι η τελευταία πρωτοβουλία για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση ισχυρής αλυσίδας εφοδιασμού της ΕΕ, καθώς και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Σημαντικό όφελος των προσπαθειών αυτών είναι η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα χάρη στη μείωση κατά 80 % της κατανάλωσης ενέργειας από το 2021 έως το 2040.

Το πλαίσιο πολιτικής για την περίοδο μετά το 2030 θα αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των πολιτικών και τη συμπλήρωσή τους με κοινωνικές και βιομηχανικές πολιτικές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

  Ο τομέας των μεταφορών αναμένεται να απανθρακοποιηθεί μέσω ενός συνδυασμού τεχνολογικών λύσεων και τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών.

 Με τις σωστές πολιτικές και στήριξη, ο γεωργικός τομέας μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο στη μετάβαση, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας δίκαια εισοδήματα και παρέχοντας άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, όπως η ενίσχυση της ικανότητας των εδαφών και των δασών να αποθηκεύουν περισσότερο άνθρακα.

Ο ολιστικός διάλογος με την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων, και πέραν της θύρας της εκμετάλλευσης, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στον τομέα αυτόν και για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών και επιχειρηματικών μοντέλων.

  Η ΕΕ θα συνεχίσει να αναπτύσσει το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων και παραγωγής. Η επιτυχής κλιματική μετάβαση θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, ιδίως στους τομείς καθαρής τεχνολογίας.

Το μελλοντικό ευνοϊκό πλαίσιο για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας θα πρέπει να βασίζεται στο υφιστάμενο βιομηχανικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να είναι καλά στοχευμένες με τον σωστό συνδυασμό επιχορηγήσεων, δανείων, ιδίων κεφαλαίων, εγγυήσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και άλλης δημόσιας στήριξης. 

Η τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και στη δημιουργία εσόδων ώστε να δαπανηθούν στη δράση για το κλίμα και στην κοινωνική στήριξη για τη μετάβαση.

  Η επίτευξη του συνιστώμενου στόχου του 90 % θα απαιτήσει τόσο μειώσεις εκπομπών όσο και απορροφήσεις άνθρακα. Θα απαιτήσει την ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τη χρήση δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα στη βιομηχανία.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιομηχανική διαχείριση του άνθρακα  θα στηρίξει την ανάπτυξη των αλυσίδων εφοδιασμού CO2 και των απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς CO2.

Η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να στοχεύει σε τομείς στους οποίους είναι δύσκολο να μειωθούν οι εκπομπές, όπου οι εναλλακτικές λύσεις είναι λιγότερο βιώσιμες από οικονομική άποψη.

Οι απορροφήσεις άνθρακα θα χρειαστούν επίσης για την παραγωγή αρνητικών εκπομπών μετά το 2050.

Λόγω της ιστορικά υψηλής επιτάχυνσης της διατάραξης του κλίματος το 2023, η υπερθέρμανση του πλανήτη έφθασε τους 1,48 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ οι θερμοκρασίες των ωκεανών και οι απώλειες πάγων στον Ανταρκτικό Ωκεανό ξεπέρασαν κατά πολύ τα ρεκόρ.

Η θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα έχει αυξηθεί ακόμη πιο απότομα στην Ευρώπη, με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας να ανέρχεται σε 2,2 °C πάνω από την προβιομηχανική εποχή.

Οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι καύσωνες προβλέπεται να αυξηθούν, ενώ η μείωση των εκπομπών και η ενίσχυση των μέτρων προσαρμογής είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν τα χειρότερα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και να προστατευθούν ζωές, η υγεία, η οικονομία και τα οικοσυστήματα.

Το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα , που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021, θεσμοθετεί νομοθετικά τη δέσμευση της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Έκτοτε, η ΕΕ ενέκρινε νομοθετική δέσμη γνωστή ως δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 % η οποία θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων για το 2030.

Το νομοθέτημα για το κλίμα απαιτεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κλιματικό στόχο για το 2040 εντός έξι μηνών από τον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 .

Μόλις εγκριθεί ο κλιματικός στόχος για το 2040, από την επόμενη Επιτροπή, ο στόχος αυτός θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) το 2025.

   Ο καθορισμός ενός κλιματικού στόχου για το 2040 δεν θα αποφέρει μόνο σαφή οικονομικά οφέλη από τους χαμηλότερους κινδύνους ακραίων καιρικών φαινομένων και τις σχετικές απώλειες,

αλλά θα αποφέρει επίσης διάφορα παράλληλα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και των συναφών οφελών για την υγεία, της μειωμένης εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και των οφελών για τη βιοποικιλότητα.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και σοβαρότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία οδηγούν σε σημαντικές και αυξανόμενες κοινωνικές επιπτώσεις και οικονομικές ζημίες. Αυτές οι οικονομικές απώλειες υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος της δράσης για το κλίμα

                                                    Α.Χ.Α.

                                                ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Επικίνδυνη η κατάσταση στις Παθολογικές Κλινικές του Γ.Ν. Σερρών!

Έλενα Ράπτη: Αυξάνονται οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο “Μακεδονία”

ΡΑΑΕΥ: Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 250 MW στην Ενεργειακή Κοινότητα Σερραίων ΣΥΝ.Π.Ε.

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις