17/06/2024
32.5 C
Serres

Ψήφισε η Δημοτική Επιτροπή Σερρών την αλλαγή του συμβούλου για τον οδοφωτισμό (LED)

Η Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο Σερρών αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του δήμου στη σύμβαση για την Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χωρών (Οδοφωτισμός) στον Δήμο Σερρών»

kostas mpegos markos bolaris

Η σύμβαση προϋπολογισμού 240.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 297.600,00€ με Φ.Π.Α.» ματαιώνεται σύμφωνα με το από 2/4/2024 Πρακτικό ΙV Γνωμοδότησης Επιτροπής Διαγωνισμού δεδομένου ότι:

Στα υφιστάμενα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, δεν αναφέρεται ως αντικείμενο του συμβούλου η επί τόπου, ανά τακτά διαστήματα παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου της κύριας σύμβασης, κατά την κατασκευαστική περίοδο της σύμβασης αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων (φ/σ) με τα νέα τύπου φωτιστικά, από την έναρξη του έργου έως και την παραλαβή και τη θέση αυτού σε πλήρη λειτουργία, η οποία πρέπει να αποτελεί διακριτό στάδιο της υπηρεσίας. 

Επίσης, δεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις του η συνεργασία με τον ανάδοχο της κύριας σύμβασης, πριν την αντικατάσταση των φ/σ, στην καταγραφή των υφιστάμενων με τον ακριβή αριθμό, το είδος και τα ακριβή σημεία αυτών. 

Barat

Στην φάση της λειτουργίας του νέου συστήματος, δεν προβλέπεται η πραγματοποίηση από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, δειγματοληπτικών μετρήσεων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με κατάλληλο εξοπλισμό, σε χρονικό διάστημα π.χ. ανά ένα έτος, ώστε να γίνεται σύγκριση με τα αποτελέσματα και να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των μετρήσεων του αναδόχου της ΣΠΥ.

Τα παραπάνω ενδεικτικά αντικείμενα, κρίνονται μείζονος σημασίας, που πρέπει να καταγραφούν ρητά σε μια νέα μελέτη για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της ΣΠΥ. 

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν εμπειρία στη διαχείριση τέτοιας μορφής μακροχρόνιων συμβάσεων και η παροχή τεχνικής βοήθειας θα συμβάλλει στην αποφυγή τυχόν ζημίας στον Δήμο, είναι προφανές ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθούν αναλόγως και οι ελάχιστες απαιτήσεις του για τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, με κριτήρια που σχετίζονται άμεσα με το ακριβές αντικείμενο της σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, αποφεύγοντας τη στρέβλωση ανταγωνισμού.


Όχι από την Συμμαχία Σερραίων στην αλλαγή του συμβούλου για τον οδοφωτισμό

panagiotis grigoriadis athanasios maslarinos

Στην απόφαση αυτή τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. κ. Μισιρλής Σπυρίδωνας, Χράπας Παντελής & Χρυσανθίδης Βασίλειος μειοψήφησαν τονίζοντας ότι:

“ Η παράταξη μας δια των τριών μελών της μειοψηφεί στην ματαίωση του διαγωνισμού για τους παρακάτω πραγματικούς και αληθινούς λόγους:

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412\2016 όπου αναφέρονται αναλυτικά ποιες είναι οι αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα να εκφράσει την άποψη της περί ματαίωσης του διαγωνισμού καθόσον αυτή εφαρμόζει σε απόλυτο βαθμό τα όσα αναφέρουν η εγκεκριμένη μελέτη και οι όροι της προκήρυξης.

Δεν υπάρχει καμιά εφαρμογή των όσων αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412\2016 περί ματαίωσης του διαγωνισμού στην συγκεκριμένη περίπτωση , καθόσον η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, τέτοια αιτιολογημένη απόφαση και γνώμη του αρμοδίου οργάνου δεν υπάρχει.


Γνώμη του αρμοδίου οργάνου αιτιολογημένη περί ματαίωσης του διαγωνισμού δεν υπάρχει στο πρακτικό IV γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού κατ΄ εφαρμογή της απόφασης 191\2024 της Δ.Ε. το πρακτικό αναφέρει : ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν. 4412\16 άρθρο 106 παρ. 2 ματαίωση της διαδικασίας και συγκεκριμένα η υποπερίπτωση 

tasos chatzivasileiou nikos androulakis

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο , όπως προκύπτει από το αποφατικό (β) της απόφασης της Δ.Ε. όπου γίνεται αναφορά περί επανασύνταξης της μελέτης και λοιπών εγγράφων της σύμβασης , η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.

Επιπλέον η Α.Α. σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει παράλληλα με την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάση της διαδικασίας της σύμβασης με αντικατάσταση η μη των όρων.

Το αρμόδιο εκ του Νόμου αρμόδιο όργανο για την σύνταξη – θεώρηση των μελετών σύμφωνα με τον Ν. 3463\2006 άρθρο 209 είναι η Δ.Τ.Υ. του Δήμου.

Από ποια γνωμοδότηση η επίσημο έγγραφο των αρμοδίων υπηρεσιών και στην συγκεκριμένη περίπτωση της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου προκύπτει ότι άλλαξαν ουσιωδώς οι παράμετροι με τροποποίηση φυσικού και ενδεχομένως οικονομικού αντικειμένου περί επανασύνταξης της μελέτης και λοιπών εγγράφων της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη τεχνικές παραμέτρους και ελάχιστες απαιτήσεις τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην μελέτη της παρούσας διαδικασίας, πως προκύπτει αυτό;

Σε περίπτωση της τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412\2016 έχει εφαρμογή η παρ. 6 η οποία αναφέρει, Ειδικά για την περ. δ’ της παρ. 2 για τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή ή του τεχνικού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ή ενώσεις ή νομικά πρόσωπα των οργανισμών αυτών, Υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση ΟΧΙ δεν προσκομίστηκε στην Δ.Ε..

Με ποια ειδική επιστημονική γνώση τα μέλη της Δ.Ε. μπορούν να γνωρίζουν ένα καθαρό τεχνικό θέμα ότι δεν συμπεριλήφθησαν όροι κλπ στην μελέτη οι οποίοι είναι σε βάρος του Δήμου την στιγμή που δεν υπάρχει κανέναν επίσημο έγγραφο η γνωμοδότηση από τους συντάξαντες την μελέτη και οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο, για να εισηγηθούν στην Δ.Ε. την τροποποίηση η την επανασύνταξη της η την ματαίωση του διαγωνισμού κλπ;

Για όλα τα παραπάνω που αναφέρουμε δεν υπάρχει καμιά ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των μελών της Δ.Ε. όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ματαίωση του παραπάνω διαγωνισμού και ως εκ τούτου ψηφίζουμε την μη ματαίωση του διαγωνισμού και την συνέχιση του.”

Από την πλευρά μας οφείλουμε να αναρωτηθούμε, γιατί τέτοιος καημός και με τους μεν και με τους δε για το ζήτημα του συμβούλου υποστήριξης στον Δήμο Σερρών στη σύμβαση για τον οδοφωτισμό;
Μπας και ο σύμβουλος μόνο ανεξάρτητος δεν είναι και έτσι θα …συνεχίσει;

Δήμος Σερρών: 10 πρόστιμα σε επιχειρήσεις εστίασης!


Αλεξάνδρα Σδούκου: Μια κοινωνία που φιλοξενεί ένα έργο ΑΠΕ οφείλει να απολαμβάνει των ωφελειών!


Αλεξάνδρα Σδούκου: Αναξιοποίητη η γεωθερμία στο Νομό Σερρών!

Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης: Τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών-Bulgaria Track Days

Γιάννης Βρούτσης: 9.530.769€ για τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων όλων των αθλημάτων

Δήμος Σιντικής: Προχωράει η Κατασκευή Μουσείου Βουβαλοτροφίας στη Λιβαδιά!

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις