18/06/2024
24.7 C
Serres

Όλο το ιστορικό για το Νέο βιοκλιματικό κολυμβητήριο Σερρών

Επειδή πολλά λέγονται και γράφονται για το θέμα του Νέου βιοκλιματικού κολυμβητηρίου στην Ομόνοια, σας μεταφέρω όλα όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Αντιδήμαρχο κ. Νυχτοπάτης Γ., και την Δ.Τ. Υ. του Δήμου Σερρών.

rizos-iliopoulou

«Με τις με αριθ. 504/2019 & 178/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 6.450.000 €, (5.580.000 & 870.000 € αντίστοιχα) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Πράξης: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».


Με την με αριθ. 254/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» και με την με αριθ. 468/2020 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης, καθορίστηκε ότι η ανάθεσή της θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης.


Οι όροι και τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 12/04/2021.

Lavera


Με την με αριθ. 12/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών ανάδοχος της εκπόνησης της μελέτης, αναδείχθηκε η εταιρία: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E.-OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.».

Εμφανίστηκε υδατόρεμα στην Οριστική διανομή του 1936 – Δεν αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό

frastanlis-vlahos

Μετά από τον προσυμβατικό έλεγχο της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ν. Σερρών, (αρ. Πράξης 4/14-04-2022), υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 17257/24-05-2022 Σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Σερρών με συνολική προθεσμία εκτέλεσής της 12 μήνες.


Ο Ανάδοχος της μελέτης σε εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων εκπόνησε το Πρόγραμμα Ποιότητας της μελέτης και επικαιροποίησε το τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου το οποίο απεστάλη στην ΥΔΟΜ για την έγκριση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών καθώς και των όρων δόμησης.Κατά τον έλεγχο του τυπογραφικού διαγράμματος από την ΥΔΟΜ διαπιστώθηκε ότι γειτονικά του γεωτεμαχίου του νέου κολυμβητηρίου εμφανίζεται στην Οριστική διανομή του 1936 υδατόρεμα και ότι πριν από την έγκριση των οικοδομικών γραμμών θα πρέπει να χαραχτούν οι γραμμές πλημμύρας.


Επισημαίνεται μάλιστα πως το συγκεκριμένο υδατόρεμα, δεν αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό της περιοχής, δεν υφίσταται στο έδαφος και πιθανώς έχει διευθετηθεί προγενέστερα με υπόγειο αγωγό όμβριων.


Η Δ.Τ.Υ. έχει ήδη δώσει εντολή στον ανάδοχο της μελέτης για την διευθέτηση του ζητήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Η εταιρία λοιπόν εκπόνησε την γεωτεχνική μελέτη, το πρόγραμμα των επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών που αφορούν την στατική μελέτη, την στατική αποτύπωση του κτιρίου και συνέταξε τα αρχικά προσχέδια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής επικαιροποίησης της μελέτης τα οποία και απεστάλησαν στην Γ.Ε.Α. για έλεγχο ως προς την λειτουργικότητα και επεστράφησαν με παρατηρήσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό.


Η παράταση μέχρι το Δεκέμβριο του ‘23 – Ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια ο ανάδοχος υπέβαλε τον 1° λογαριασμό της μελέτης, ο οποίος αφού εγκρίθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών απεστάλη για χρηματοδότηση στην Γ.Γ.Α. στις 06/09/2022.


Όμως λόγω της μη αποπληρωμής του 1ου λογαριασμού, ο Ανάδοχος υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 15732/9-5-2023 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 187, παρ. 7 του Ν.4412/2016.


Ο ανάδοχος με την με αίτησή του ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 7 μήνες ήτοι μέχρι 24/12/2023.


Κατόπιν των παραπάνω εκτεθέντων και λαμβάνοντας υπόψη:


τις καθυστερήσεις στην εκπόνηση της μελέτης οι οποίες οφείλονται:


Στο γεγονός ότι προβλέπεται καθυστέρηση της έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης από την Γ.Γ.Α. ως προς την λειτουργικότητα για λόγους που οφείλονται στην διαφοροποίηση των απαιτήσεών της σε σχέση με την αρχική μελέτη του κτιρίου.


Στο γεγονός ότι προβλέπεται καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα του καθορισμού των οικοδομικών γραμμών το οποίο προέκυψε λόγω της εμφάνισης υδατορέματος, στην Οριστική διανομή του 1936, σε γειτονικό του κολυμβητηρίου γεωτεμάχιο.


Στο γεγονός ότι υπάρχει σήμερα διακοπή των εργασιών εκπόνησης της μελέτης λόγω μη αποπληρωμής πιστοποιημένου λογαριασμού.


Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και δεν αφορούν γενικά τους καθαρούς χρόνους εκπόνησης της μελέτης. παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη Απόφασης για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

«Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατά 7 μήνες, ήτοι έως 24/12/2023 χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης »


Το Δημοτικό μας συμβούλιο στην συνέχεια αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

«Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατά 7 μήνες, ήτοι έως 24/12/2023 χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, ύστερα από την υπ’ αρ. 10170/22-03-2023 αίτηση του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.


Αυτή είναι η απόφαση και για αυτό οι όποιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της μελέτης , με βάση την οποία θα κατασκευαστεί στην συνέχεια το νέο κλειστό κολυμβητήριο της πόλης.
Συνεπώς το πρόβλημα βρίσκεται στον κακό σχεδιασμό αρχικά της χοροθέτησης του κολυμβητηρίου και όχι σε οποιαδήποτε άλλη αιτία.


Θα μου πεις από την στιγμή που το υδατόρεμα, δεν αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό της περιοχής και ουσιαστικά δεν υφίσταται στο έδαφος και πιθανώς να έχει διευθετηθεί προγενέστερα με υπόγειο αγωγό όμβριων, γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει ο μελετητής;


Έλα μου ντε..

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις